Reference

2014.

Hidrološka analiza za potrebe Istraživanja špiljskih staništa i izvorišnih područja šireg dubrovačkog područja s ciljem vrednovanja bioraznolikosti i ocjene prihvatljivosti izgradnje hidroenergetskih objekata.

Izrada ekološko-matematičkog modela za prognozu gustoće populacija komaraca u Gradu Osijeku i okolici.

Biološko-ekološka istraživanja i izrada podloga za plan restauracije starog korita Mirne - prilog: hidrološke obrade i modeliranja.

Brza cesta dionica čvor Našice - čvor Čepin - prilog SUO: procjena utjecaja na kvalitetu zraka i na razine buke (u izradi).

Magistralni plinovod Slatina - Velimirovac - prilog SUO: analiza utjecaja zahvata na površinske vodotoke i razine buke (u izradi).

Uzgajalište tuna na lokaciji kod otoka Balabra - prilog SUO: hidrodinamička analiza te procjena utjecaja na morski okoliš numeričkim modelima (u izradi).

Povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe kod otoka Vrgada - prilog SUO: hidrodinamička analiza te procjena utjecaja na morski okoliš numeričkim modelima (u izradi).

I. FAZA Sustava upravljanja kvalitetom zraka u Gradu Zagrebu - funkcionalna i tehnička specifikacija.

Luka nautičkog turizma "Vrnaža" kod Šibenika - prilog SUO: modeliranje izmjene mora u slučaju prije i nakon dogradnje luke.

Izrada matematičko modela prostorno-vremenske razdiobe dubine podzemne vode - na šumskoj površini potencijalno utjecanog područja duž trase višenamjenskog kanala Dunav-Sava.

Izrada vremenske serije satelitskih snimki - u svrhu procjene zdravstvenog stanja dominantnih vrsta šumskog drveća za potrebe Monitoringa šumskih ekosustava za višenamjenski kanal Dunav-Sava.

Magistralni plinovod Karlovac-Lučko - prilog SUO: hidrološke značajke, utjecaj na površinske vode i razine buke u okolišu (u izradi).

Magistralni plinovod Bosiljevo-Karlovac - prilog SUO: hidrološke značajke, utjecaj na površinske vode i razine buke u okolišu (u izradi).

Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom (crna točka) Sovjak - prilog SUO: meteoroško-klimatološke značajke, kvaliteta zraka i buka (u izradi).

Novelacija strateške studije i Plan gospodrenja otpadom Grada Zagreba - prilog: obrada poglavlja o kvaliteti zraka u itjecaju na razine buke (u izradi).

Obrada taksacijskih podataka te priprema izlaznih tablica i formulara - za potrebe Izrade programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarske jedinice: Svetvinčenat-Filipana, Labin-Skitača i Privatne šume NP Mljet (u izradi).

Izvođenje istražnih radova na trasi podmorskog ispusta za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Split-Solin - prilog SUO: mjererenje morskih struja, modeliranje morskih struja, modeliranje širenja onečišćenja iz podmorskog ispusta (u izradi)

Izgradnja luke otvorene za javni promet Pakoštane - prilog SUO: analiza otpuštanja bakra iz antivegetativnih premaza s brodica u luci.

Izrada alata za georeferenciranje za potrebe "GEOREF" aplikacije - za potrebe Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Dionica željezničke pruge Hr. Leskovac - Josipdol (HŽ) - prilog SUO: meteorološko-klimatološke značajke, analiza utjecaja na kvalitetu zraka i analiza utjecaja vibracija.

Magistralni plinovod Omanovac - Daruvar - prilog SUO: hidrološke značajke, utjecaj na površinske vode.

Magistralni plinovod Kneginec - Varaždin - prilog SUO: hidrološke značajke, utjecaj na površinske vode.

Projekt rekonstrukcije luke Bol - prilog SUO: modeliranje morskih struja, utjecaj na strujanje mora u marini, utjecaj na promet i buku, utjecaj na koncentraciju bakra.

Projekt izgradnje marine Bol - prilog SUO: modeliranje morskih struja, utjecaj na strujanje mora u marini, utjecaj na promet i buku, utjecaj na koncentraciju bakra.

2013.

Plan obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije prilog: Kartiranje energetskog potencijala Sunčevog zračenja

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje za aglomeraciju Varaždin prilog SUO: Meteorološko-klimatološke značajke i kvaliteta zraka.

Izrada elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za poslovnu građevinu Arena Office Park na Laništu u Zagrebu - stručna obrada poglavlja: prostorno planiranje, promet, buka, zrak, vode i otpad.

Program zaštite okoliša Zadarske županije - obrada tematskih cjelina buka i promet.

Program zaštite okoliša Grada Zagreba - obrada tematskih cjelina buka i promet.

Izgradnja terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku - prilog SUO: obrada stručnog poglavlja o klimatologiji.

Izrada GIS aplikacije za georeferenciranje literaturnih nalaza GEOREF- za potrebe Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Procjena mogućih posljedica na parametre tečenja u rijekama i potencijalnu akumulaciju nanosa uslijed uklanjanja materijala s dna vodotoka - razvoj metodologije.

Obrada taksacijskih podataka te priprema izlaznih tablica i formulara - za potrebe Izrade programa gospodarenja šumama šumoposjednika na području UŠP Karlovac i UŠP Buzet.

Izgradnja II. kolosijeka i rekonstrukcije željezničke pruge na dionici Kupjak-Delnice-Škrljevo - prilog Prethodnoj studiji (ocjeni) utjecaja na okoliš - meteorološke značajke i analiza mogućih utjecaja na kvalitetu zraka, utjecaj vibracija i niskofrekventne buke zahvata.

Brza cesta Kašina - Marija Bistrica - prilog SUO: procjena utjecaja na kvalitetu zraka numeričkim modelom.

Magistralni plinovod Kozarac-Sisak - prilog SUO: hidrološke značajke, utjecaj na površinske vode.

Magistralni plinovod Donji Miholjac-Belišće - prilog SUO hidrološke značajke, utjecaj na površinske vode.

Odvojni plinovod Zadvarje-Brela - prilog SUO: hidrološke značajke, utjecaj na površinske vode, utjecaj na razinu buke.

Međunarodni plinovod Zagvozd-Imotski-Posušje - prilog SUO: hidrološke značajke, utjecaj na površinske vode, utjecaj na razine buke.

Magistralni plinovod Bosiljevo-Sisak - prilog SUO: hidrološke značajke, utjecaj na površinske vode.

Eksploatacijsko polje građevnog pijeska i šljunka EP Žljebic – prilog SUO: meteorološke značajke i klima, utjecaj na kvalitetu zraka i na razine buke numeričkim modelom.

Modeliranje prostornih razdioba fenoloških parametara u šumskim ekosustavima zaobalja VHS Osijek.

Modeliranje strujnog polja i analiza pronosa naftnog onečišćenja u širem području zahvata proširenja luke Gruž

Uzgajalište bijele ribe na lokaciji Lamjana - prilog SUO: hidrodinamika mora i procjena utjecaja na morsko dno numeričkim modelima.

Eksploatacijska polja građevnog pijeska i šljunka: EP Žljebic i EP Hrušćik – prilog SUO: meteorološke značajke i klima, kvaliteta zraka, procjena utjecaja na razinu buke.

Hidrogeomorfološke obrade za potrebe revitalizacije Erdutskog dunavca - u okviru izrade Studije uređenja Erdutsko-daljskog dunavca i Elaborata prethodne ocjene zahvata za ekološku mrežu.

2012.

Vjetoelektrana Fužine - prilog SUO: meteorološke i klimatološke značajke, procjena utjecaja zahvata na buku i na kvalitetu zraka numeričkim modelom.

Željeznička pruga Dugo Selo - Novska - prilog SUO: meteorološko-klimatološka obilježja, buka i kvaliteta zraka.

Marina Lovran - prilog SUO: meteorološko-klimatološka obilježja, procjena utjecaja na razinu buke numeričkim modelom, modeliranje morskih struja, te izmjene vodenih masa za uvjete prije i poslije planirane izgradnje (u izradi).

Vjetroelektrana Udbina 120 MW (5 lokacija). - prilog SUO: meteorološke značajke i procjena utjecaja na razinu buke.

Izvješće o stanju okoliša i Program zaštite okoliša za Grad Zaprešića - obrada tematskih cjelina: meteorologija i buka.

Uzgajalište bijele ribe u uvali Veli Bok na otoku Cresu – prilog SUO: Procjena utjecaja uzgajališta na morsko dno numeričkim modelom za dodatnu varijantu uzgojne tehnologije

Izrada matematičkog modela zavisnosti parametara zdravstvenog stanja i fiziološke aktivnosti dominantinih vrsta drveća, izvedenih iz vremenske serije satelitskih snimki MODIS za razdoblje 2000-2010, za područje šuma pod potencijalnim utjecajem Višenamjenskog kanala Dunav-sava.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje za aglomeracije Medulin i Trsteno – prilog SUO: meteorološke značajke i kvaliteta zraka

Obrada tematskih cjelina promet i buka za potrebe Izvješća o stanju okoliša za Zadarsku županiju

ACI marina Dubrovnik – prilog SUO: procjena utjecaja zahvata dogradnje marine na promet i razine buke

Povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe u uvali Velo Žalo – prilog SUO: hidrodinamika mora, procjena utjecaja uzgajališta na morsko dno numeričkim modelom.

Izgradnja športske luke Sv. Martin u Podstrani – prilog SUO: modeliranje morskih struja, obrada stručnog poglavlja o utjecaju na promet i utjecaju prometa na okoliš, procjena utjecaja na koncentraciju bakra u moru

Luka Pakoštane – prilog SUO: modeliranje izmjene mora za dvije varijante dogradnje luke

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje za aglomeraciju Križevci – prilog SUO: meteorološke značajke i kvaliteta zraka

Jonsko-Jadranski plinovod (dio CG i BiH) – prilog SUO: meteorološke značajke, razine postojeće buke i utjecaj na razine buke, mjere zaštite

Međunarodni plinovod Sotin-Bačko Novo Selo (Srb) - prilog SUO: meteorološke i hidrološke značajke.

2011.

Željeznička obilaznica naselja Bibinje na željezničkoj pruzi M606 Knin - Zadar - prilog SUO: meteorološke i klimatološke značajke, procjena utjecaja zahvata na buku numeričkim modelom

Definiranje ekološki prihvatljivog protoka rijeke Mirne - obrada hidroloških podataka i definiranje ekološki prihvatljivog protoka rijeke Mirne i pritoka Bračane, Rečine i Drage te Butonigem

Eksploatacijsko polje Rašaška - prilog SUO: meteorološko-klimatološka obilježja, procjena razine buke i utjecaja na kvalitetu zraka numeričkim modelom

Eksploatacijsko polje Starča - prilog SUO: meteorološko-klimatološka obilježja, procjena razine buke i utjecaja na kvalitetu zraka numeričkim modelom

Eksploatacijsko polje Crna Glava - prilog SUO: meteorološko-klimatološka obilježja, procjena razine buke i utjecaja na kvalitetu zraka numeričkim modelom

Proračun ekološki prihvatljivog protoka za rijeku Butišnicu nizvodno od planirane MHE Butišnica

TŽV Gredelj - prilog SUO: proračun buke numeričkim modelom - ocjena stanja i mjere zaštite

Obilaznica Grada Zagreba, II. dionica: Horvati - Ivanić Grad - prilog SUO: procjena utjecaja na kvalitetu zraka

Obilaznica Drniša - prilog SUO: meteorološke značajke, utjecaj na kvalitetu zraka i na razinu buke

Uzgajalište bijele ribe u uvali Veli Bok na otoku Cresu - prilog SUO: Procjena utjecaja uzgajališta na morsko dno numeričkim modelom, model strujanja mora na lokaciji (u izradi)

Izrada digitalne karte sastava oborina za područje RH za jedan parametar (s podacima i za potrebe Medicinskog fakulteta u Rijeci)

Dizajn i implementacija baze podataka, izrada aplikacija za unos podataka, tarifiranje i ispis izvješća, kao i obrada podataka za potrebe Izrade programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji (11 gospodarskih jedinica).

Izrada baze podataka, obrada satelitskih snimaka, procjena emisija i onečišćenja iz prometa na području Grada Siska, te Sisačko-moslavačke županije, te tehnička podrška pri uspostavljanju numeričkih simulacija za potrebe projekta Eureka E!5460 (suradnja s Oikon d.o.o.).

DV Mraclin-Prijedor 2x220 kV priključak TE Sisak - prilog SUO: Klimatološke značajke područja.

Splitsko-dalmatinska županija - Izrada podloga o visini valova i jačini morskih struja za potrebe Studije korištenja i zaštite mora i podmorja na području Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na djelatnost marikulture u multisektorskom kontekstu integralnog upravljanja obalnim područjem SDŽ.

2010.

Luka Pakoštane - prilog SUO: modeliranje izmjene mora u slučaju prije i nakon dogradnje luke

Postrojenje Pliva Hrvatska d.o.o. - prilog SUO: modeliranje disperzije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora na lokaciji Pliva Hrvatska d.o.o. Savski Marof

Luka Bol - modeliranje vjetrovalne klime za pribalno područje, deformacija valova u luci, te morskih struja s procjenom vremena zadržavanja mora, procjena utjecaja rekonstrukcije luke na Zlatni rat

ACI marina Žut - prilog SUO: procjena vremena zadržavanja mora numeričkim modelom i utjecaja onečišćenja iz podmorskog ispusta

ACI marina Palmižana - prilog SUO: procjena vremena zadržavanja mora numeričkim modelom i utjecaja onečišćenja iz podmorskog ispusta

Tvornica cementa „Našicecement“ - prilog SUO: kvaliteta zraka i modeliranje disperzije onečišćujućih tvari NOx, SO2 i PM10 u zrak iz stacionarnih izvora

Tvornica za proizvodnju opeke „CROATON“ - prilog SUO: analiza kvalitete zraka i modeliranje disperzije onečišćujućih tvari (NOx, SO2, PM10 i CO) u zrak iz stacionarnih i pokretnih izvora postrojenja

Program zaštite okoliša grada Zagreba - Izrada stručnog poglavlja o buci

Eksploatacijska polja čukur i Klašnica - prilog SUO: meteorološko-klimatološke značajke, procjena razine buke i utjecaja na kvalitetu zraka numeričkim modelom

Pregled klimatoloških obilježja Šibensko-kninske županije za Program zaštite okoliša

Pregled klimatoloških obilježja za Zagrebačku županiju za potrebe Izrade programa istražnih radova na potencijalnim lokacijama Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije

Obilaznica Orebića na na D-414 - prilog SUO: meteorološke i klimatološke značajke, procjena utjecaja zahvata na buku i na kvalitetu zraka simulacijom numeričkim modelom

Brza cesta Varaždin-Ivanec-Krapina - prilog SUO: meteorološke i klimatološke značajke, procjena utjecaja zahvata na buku i na kvalitetu zraka simulacijom numeričkim modelom

Pruga Zabok-Zaprešić - prilog SUO: izrada poglavlja o utjecaju na buku i zrak

Elaborat o ocjeni utjecaja izmijenjenih propusta za cirkulaciju mora na izmjenu mora u luci u odnosu na stanje obraðeno studijom utjecaja na okoliš za izgradnju glavnog lukobrana u Makarskoj luci

Vjetroelektrana Boraja - prilog SUO: proračun buke za vjetroelektranu na lokaciji Boraja

Pregled klimatoloških obilježja - prilog za Lovno-gospodarske osnove (7 lovišta)

2009.

Postrojenja u sastavu grupe Genera d.d. - prilog Objedinjenim uvjetima zaštite okoliša: Procjena tjecaja na kvalitetu zraka numeričkim modelom

Luka Ražanac - prilog SUO: modeliranje morskih struja, te izmjene mora za uvjete prije i poslije planirane izgradnje.

Luka Tkon - elaborat o vremenu zadržavanja mora za uvjete prije i poslije planirane izgradnje.

Kamenolom Loskunja - prilog SUO: meteorološke i klimatološke značajke, simulacije kvalitete zraka prije i nakon izgradnje planiranog zahvata

Kamenolom Batnoga - prilog SUO: meteorološke i klimatološke značajke - procjena utjecaja izgradnje kamenloma na kvalitetu zraka simulacijom numeričkim modelom

Klimatološka analiza za područje Gornje Posavine za potrebe studije: Analiza resursa i mogućnosti izgradnje kogeneracijskog postrojenja na bazi biomase za područje Gornje Posavine

Akumulacija Ponikve - prilog SUO: meteološko-klimatološka obilježja

Istočna obilaznica Gospića - prilog SUO: meteorološke i klimatološke značajke, procjena utjecaja zahvata na buku i na kvalitetu zraka simulacijom numeričkim modelom

Brza cesta Šibenik-Drniš-Knin-granica BIH, dionica: Tromilja-granica BIH - prilog SUO: meteorološke i klimatološke značajke, procjena utjecaja zahvata na buku i na kvalitetu zraka simulacijom numeričkim modelom (u izradi)

Vjetroelektrana Boraja - proračun buke numeričkim modelom

Elaborat o strujanju mora na lokaciji Plavnik kod otoka Krka

Produbljenje i proširenje plovnog puta Privlački gaz - prilog SUO: modeliranje morskih struja za postojeće i projektirano stanje, modeliranje disperzije sedimenata u kritičnim uvjetima

2008.

LNG Omišalj - Elaborat o modeliranju temperaturnog polja u moru nakon ispuštanja ohlaðene vode iz sustava isparivača LNG terminala (suradnja s IRB-om)

Valdibora-Rovinj marina - prilog SUO: modeliranje valne dinamike uzrokovane vjetrom, morskih struja, te izmjene vodenih masa za uvjete prije i poslije planirane izgradnje.

Izgradnja glavnog lukobrana u Makarskoj luci - prilog SUO: vjetrovalna klima, modeliranje morskih struja, te izmjene vodenih masa za uvjete prije i poslije planirane izgradnje.

Prostorna razdioba mjesečnih srednjaka solarnog zračenja za Hrvatsku - doprinos zoniranju teritorija Hrvatske prema solarnoj energiji u cilju izgradnje solarnih elektrana.

Vremenska prognoza za Hrvatsku - uspostavljanje numeričkog prognostičkog modela WRF za prognozu meteoroloških parametara.

Sisak, prognoza onečišćenja u zraku - uspostavljanje dnevnih simulacija koncentracije onečišćenja u zraku korištenjem WRF i CAMx modela za područje Siska s posebnim naglaskom na utjecaj industrijskih izvora onečišćenja (suradnja s Oikon d.o.o.).

Zona marikulture Z1 - „Košara-Žižanj“ - prilog SUO: modeliranje strujnog polja, te simulacije raspršenja i dotoka organskog otpada s uzgajališta na morsko dno u svrhu procjene utjecaja na okoliš.

2007.

Turističko naselje „Mačjak-Šumljak“ (otok Ugljan) - prilog SUO: modeliranje valne dinamike uzrokovane vjetrom, modeliranje morskih struja, te izmjene vodenih masa za uvjete prije i poslije planirane izgradnje.